Diễn viên Mike Pirath Nitipaisankul

THÔNG TIN DIỄN VIÊN

Tên khác: Nitipaisankul (พิ รัช ต์ นิธิ ไพศาล กุล)
Chiều cao: 180cm
Ngày Sinh: 19,12,1989
Đọc toàn bộ...